Avstånd – närhet kommunikationen mellan figurer, relationer

Rummet huden, kläderna, rummet,huset, världen, skuggor ljus

Riktning vertikal, horisontell, diagonal, uppåt, neråt – bearbetande ,lugn, nåt nytt, utvecklande dämpande

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi i Gröndal konst Liljeholmen art therapy stresshantering depression utbrändhet psykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

googlea04c0aeef6ec0f4a

bildterapi bildpsykoterapi coach friskvård konst bildterapi konst art therapy stresshantering depression utbrändhetpsykoterapi lust att måla oro ångest kris alternativa uttryckssätt alternativa terapier konstnärliga terapier

Att varsebli är att abstrahera

lite om Arnheims och Malaguzzis tankar

Arnheim skriver:

Abstraktion kan helt enkelt innebära " en mindre kvantitet som rymmer den förmåga eller kraft som finns hos den större" (Samuel Johnson) oavsett hur denna "mindre kvantitet" har erhållits. …."reducera en konfiguration" …." Eller då en konstnär börjar föredra mönster som är enklare än de han tidigare använt sig av. …. Beror inte på förenklingar…snarare har de i varseblivningen såväl som i bildframställningen, sitt ursprung i en prioritering av enkla, allmängiltiga former."

(Rudolf Arnheim 6. Perceptuell abstraktion och konst sid.91)

Vidare:

Det närmaste av varseblivning kan komma "retningsäpplet" är att framställa det med hjälp av ett specifikt mönster av sådana generella sensoriska egenskaper som rundhet, tyngd, fruktsmak, grönhet, osv.

Om detta är en acceptabel teori, så är de elementära perceptionsprocesserna långtifrån rena passiva registreringar, utan skapande akter av strukturuppfattning, också utöver den rena grupperingen och selektionen av delar. Det som sker i perceptionen är likartat det som på ett högre psykologiskt plan beskrivs som begripande eller insikt. Att varsebli är att abstrahera, så tillvida som det innebär att återge individuella företeelser genom konfigurationer av generella egenskaper.

(sid.91,92)

Jag skulle här vilja jämföra med det sätt man jobbar på daghemmen i Reggio Emilia och den pedagogikens grundare Loris Malaguzzis teorier kring detta.

Hans symbolisering av den första delen av processen, perceptionen, är: Från ögat ut i handen!

Hans medarbetare lär de små att mycket tidigt undersöka världen med hjälp av sina sinnen för att förstå och få kunskap. Ett vetenskapligt forskande och en träning av symboliseringsförmågan. Han skriver:

När ett barn upplever något nytt är det viktigt att det får stöd och uppmuntran att så fritt som möjligt tolka sin upplevelse och inte hindras genom onödig inblandning och en överlägsen eller nedlåtande inställning från vuxna. Det måste få tolka sin upplevelse på det språk och det sätt det själv önskar. På så vis känner barnet att tolkningen är spontan och uppriktig och slipper ta hänsyn till och påverkas av vuxenvärldens värderingar.

Det visuella sinnet, integrerat och förstärkt av analoga processer hos de andra sinnesorganen, måste ingå på alla nivåer i den pedagogiska forskningen och även omfatta spädbarnstiden.

En medveten visuell träning medför inte bra en frigörelse från trångsynthet och perceptuell passivitet (egenskaper som är vanliga hos barn i dag). Det medför också ett rörligt och konstruktivt tänkande. Ett tänkande som både är fantasifullt och rationellt och bygger på en fruktbar känslighet.

(ur Mer om hundra språk, Moderna museet)

Struktur klar, oklar, sorterad, blandad, geometrisk, fri, diffus

Färg associationer, klar, blandad, ljus

n

Perception – Bildterapi

Du kan läsa mer om perception under nedanstående rubriker.                                   

___________________________________________________________________________

ord att tänka runt:

Perception helheten, abstraktionsnivå, erfarenheter

Kontext klargörande, oklar

Konstans stilen, ämnen former, färger

Form/ formlöshet dengoda gestalten, pregnant form, verklighetsuppfattning